Sociální a společenský aspekt zemědělství

Sociální a společenský aspekt zemědělství

Zemědělství bývalo po staletí hlavním zdrojem obživy na vesnici. S příchodem průmyslové revoluce se to postupně začalo měnit. Výrazně ráz krajiny a sociální prostředí na vesnici proměnila kolektivizace v 50.tých letech. Po roce 1990 došlo k další podstatné změně. Naše společnost v roce 1994 vznikla jako nenástupnická organizace bývalého JZD. Vlivem tlaku na ceny komodit (která se v podstatě za posledních 25 let nezměnila) jsme byli nuceni zvýšit efektivitu naší práce a racionalizovat většinu postupů.

I přes velký tlak především v živočišné výrobě se podařilo zachovat chov skotu. V okrese Mělník jsme rarita.

Především proto naše společnost na 1530 obhospodařovaných hektarů zaměstnává 38 lidí. Jsme přesvědčeni že jedním z úkolů zemědělství je vytvářet pracovní příležitosti na vesnici. Má to mnoho pozitivních dopadů. Není nutné z vesnice dojíždět za prací, šetří se čas pro zaměstnance. Zároveň se šetří naše planeta, když se zanechává výrazně menší uhlíková stopa.

 

Krom zaměstnanosti v okolí podniku cítíme zodpovědnost za tvorbu krajiny. Zemědělství vždy utvářelo ráz krajiny, ale vždy v přímé souvislosti s úrovní společenského poznání a potřeb člověka. V dnešní době je utopistické chtít návrat ke krajině 19.století. Avšak některé dílčí kroky lze činit i dnes.

Od roku 2020 je povinná parcelace půdních bloků do velikosti max. 30 hektarů. Aby tato úprava měla skutečně smysl, je třeba mezi jednotlivými půdními bloky vytvářet krajinné prvky. Již od roku 2018 proto tvoříme tzv. biopásy. Jedná se pruhy rozmanitých travních porostů (v našem případě nektarodárných biopásů směska, která sestává z 60 % z jetelovin – komonice, jetele luční, plazivý, zvrhlý a z 25 % je tvořena druhy kvetoucími v roce založení, jako je svazenka, pohanka a hořčice). Tyto biopásy nejsou nijak hospodářsky využívané, a  proto poskytují téměř celoročně kryt rozmanitým druhům živočichů a především mláďatům. Jsou zdrojem potravy a v neposlední řadě působí příznivě protierozně na tvorbu krajiny. Celkem máme založeno 17 ha a jejich množství každoročně zvyšujeme.

Ve spolupráci s obcí Chorušice a Okrašlovacím spolkem ve Mšeně jsme finančně přispěli a pomáhali osazovat ovocnými stromky místní a polní cesty. Dále jsme přispěli na zbudování oblíbené výletní trasy Františkovy aleje ve Mšeně. Každoročně podporujeme místní dobrovolné hasiče. Naše sociální a dotační podpory směřujeme vždy na konkrétní místní projekty, které zlepšují život místním lidem.